783 308 701 biuro@aventure.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*). Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić stan płatności oraz bieżące informacje o wyjeździe, a po zakończeniu wyjazdu dodać swoja opinię.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzin*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Posiadasz już konto?

Zaloguj się
783 308 701 biuro@aventure.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*). Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić stan płatności oraz bieżące informacje o wyjeździe, a po zakończeniu wyjazdu dodać swoja opinię.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzin*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Posiadasz już konto?

Zaloguj się

Ogólne warunki umowy

AVENTURE.PL

Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług turystycznych

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem usług turystycznych oferowanych pod marką Aventure.PL jest firma Paweł Pardała Fotografia z siedzibą w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 4/IVA, oznaczona NIP 6422043756, Regon 366331118, reprezentowana przez Paweł Pardała zwana dalej „Organizatorem”, która oświadcza, że:
a) wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1295
b) posiada Gwarancję Ubezpieczeniową wystawioną przez AXA Ubezpieczenia TUiR SA nr 05.319.976 na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Organizatora lub osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora lub osób, które działają w jego imieniu.
2. Umowę z Organizatorem może zawrzeć osoba, która :
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) jest osobą pełnoletnią,
zwana dalej Klientem.
3. Podpisując umowę Klient deklaruje, że zapoznał się z niniejszym OWU oraz ramowym programem stanowiącym integralną część umowy, a także z dostarczonymi przez Organizatora informacjami praktycznymi związanymi z wyjazdem, w tym z informacjami dodatkowymi dotyczącymi charakteru wyjazdu, przepisów paszportowych i wizowych oraz wymaganiach zdrowotnych i szczepieniach.
4. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osób trzecich, Klient zawierający umowę wskazuje te osoby w chwili składania rezerwacji dalej zwanymi Uczestnikami oraz zobowiązany jest do poinformowania Uczestników o szczegółach oferty stanowiącej podstawę zawarcia Umowy oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby zgłoszone przez niego do udziału w imprezie. Obowiązki i prawa Uczestnika określone w niniejszych warunkach odnoszą się także do Klienta.
5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, również w przyszłości, w celach świadczenia usługi i realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, jak również na udostępnienie podmiotom trzecim w ramach wyżej wskazanych celów, w tym do celów rozliczenia transakcji.
6. Organizator informuje, iż jest administratorem danych osobowych Uczestników.
7. Dane osobowe Klientów przetwarzane przez Administratora zbierane są :
a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta Klient podał dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii zamówień Klienta, komunikacji z Organizatorem oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju;
d) w celu kierowania do Klienta przez Organizatora treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie danych Klienta w tym celu odbywa się tylko jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.
8. Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione, jedynie w celu realizacji Umowy, innym podmiotom, w tym firmie ubezpieczeniowej, agentom i przedstawicielom współpracującym z Organizatorem na podstawie odrębnych umów, a także liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym, promowym, hotelom (innym obiektom noclegowym) oraz kontrahentom zagranicznym.
9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu jak również prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Klienta będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Organizator oświadcza, że niniejsza umowa dochodzi do skutku pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej takiej liczby osób do udziału w imprezie turystycznej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, jaka została oznaczona jako minimalna w stosownej ofercie.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem imprezy turystycznej świadczonej przez Organizatora może być wyłącznie osoba:
a) pełnoletnia,
b) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
c) spełniająca określone warunki kondycyjne i zdrowotne pozwalające na udział w programie imprezy,
d) posiadająca wymagane szczepienia,
e) wyrażająca zgodę na utrwalenie, korzystanie, rozporządzanie oraz rozpowszechnianie jej wizerunku – utrwalonym w materiałach promocyjnych i marketingowych, które zostaną utworzone w trakcie realizacji usług przez Organizatora.
2. Każdy Uczestnik imprezy zobowiązany jest do:
a) posiadania ważnego paszportu oraz aktualnej wizy, jeśli ich posiadanie jest wymagane przez przepisy w kraju docelowym oraz w krajach tranzytowych,
b) natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi zmian danych zgłoszonych na Umowie,
c) posiadania zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień (o ile są wymagane).
3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota oraz przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce i na terenie krajów pobytu odwiedzanych podczas imprezy turystycznej oraz do przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania jak również godzin zbiórek wyznaczonych przez pilotów.
4. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku, zasad lub przepisów bezpieczeństwa, Organizator może rozwiązać z Uczestnikiem Umowę w trybie natychmiastowym.

§3. Rezerwacje i cena imprezy turystycznej

1. Rezerwacji miejsca na imprezie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza wybranej imprezy turystycznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora – https://www.aventure.pl/
2. Wysłanie zgłoszenia rezerwacyjnego przez Klienta (również w imieniu innych Uczestników) traktowane jest jako oferta zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.
3. Po dokonaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłacenia 20% zaliczki lub całości ceny imprezy przelewem na rachunek bankowy Organizatora w mBank o numerze: 13 1140 2004 0000 3002 7664 3256.
4. Zaliczka rezerwacyjna na poczet wykonania umowy w wysokości 20% ceny imprezy powinna zostać uiszczona przez Uczestnika na rachunek bankowy Organizatora w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji.
5. Jeżeli w chwili zawarcia umowy do czasu rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje między 45 a 180 dni Klient przy zawarciu umowy zobowiązany jest zapłacić co najmniej 20% ceny imprezy, a w przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy całość ustalonej ceny, chyba że umowa stanowi inaczej.
6. W przypadku płatności w ratach, pełna cena za imprezę powinna być uiszczona nie później niż na 45 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy wskazanym w umowie, chyba że umowa stanowi inaczej.
7. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w pkt. 4-6, Organizator może odstąpić od umowy, co rodzi skutki określone w par. 5 ust. 3-6 niniejszych OWU.
8. Organizator może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
a) wzrostu kosztów transportu,
b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych,
c) wzrostu kursów walut.

§4. Ubezpieczenie Uczestników

1. Organizator na podstawie umowy agencyjnej nr 5132341/DUT/2018 zawartej z AXA Ubezpieczenia TUiR SA (zwana dalej AXA) zawiera na rzecz Uczestników umowy ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (Polska, Europa, Świat) oraz kosztów leczenia KL (Europa, Świat). Koszt ubezpieczenia w zakresie opisanym w pkt. 2 niniejszego paragrafu wliczony jest w cenę imprezy.
2. Minimalne sumy ubezpieczeń zawarte w cenie imprezy [region Europa/Świat] (podane w EUR):
• KL (koszty leczenia) : 20.000 €
• NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) : 2.000 €
• BP (bagaż podróżny) : 200 €
3. Wysokość podstawowego ubezpieczenia zależy od charakteru i kierunku wyjazdu i jest podana w umowie.
4. Na wniosek Uczestnika, za dodatkową opłatą, sumy ubezpieczenia mogą zostać podwyższone oraz zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o choroby przewlekłe i nowotworowe (kod CP).
5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia AXA Travel/MultiTravel są dostępne dla Klienta przed podpisaniem Umowy na stronie internetowej Organizatora : www.aventure.pl
6. Uczestnik ma możliwość dobrowolnego zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej u ubezpieczyciela AXA ze zwrotem poniesionych kosztów. Warunki dotyczące tego ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronie internetowej Organizatora.
7. Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży może być zawarta w dowolnym terminie pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia podróży jest 30 dni lub mniej, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu takiej umowy, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej.

§5. Prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora

1. Rodzaj, zakres i jakość świadczeń w ramach imprezy turystycznej są określane w materiałach Organizatora, a w szczególności w ofercie wycieczki oraz w umowie wraz z aneksami w postaci Programu.
2. Organizator jest zobowiązany do powiadomienia Uczestnika o odwołaniu imprezy z przyczyny wskazanej w ust. 1 pkt a w terminie:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.
3. Organizator zobowiązuje się do organizacji i realizacji przedmiotu umowy z wszelkimi świadczeniami wliczonymi w cenę imprezy turystycznej ujętymi w ofercie, umowie oraz w programach, chyba że co innego wynika z ustaleń stron.
4. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b) odstępuje od umowy.
5. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w przypadku określonym w pkt. 4b, może on, według swego wyboru:
a) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
6. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, zawiadamiając o tym Organizatora, w terminie nie późniejszym niż 14 dni do rozpoczęcia imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
8. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w pkt. 7 jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Klient może zażądać odpowiedniego obniżenia ustalonej ceny imprezy.
9. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest zobowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.
10. W czasie trwania imprezy Klient może w razie trudności zwracać się do lokalnego przedstawiciela Organizatora wskazanego w umowie.
11. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) albo siłą wyższą.
12. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta (zgodnie z art. 11b Ustawy o usługach turystycznych).
13. Organizator nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom o ograniczonej lub zniesionej zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
14. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora i jego przedstawiciela w trwającej imprezie turystycznej, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Powyższe jest konieczne dla umożliwienia Organizatorowi trafnej i szybkiej interwencji, celem możliwie najlepszego wykonania umowy.
15. Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacje należy wysłać na adres email Organizatora: biuro@aventure.pl
16. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Uczestników na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami, nie objętych programem imprezy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta jeżeli w zawarciu tych umów nie pośredniczy.

§6. Zmiany warunków umowy (odwołanie i rezygnacja z imprezy)

1. W wypadkach odwołania imprezy z przyczyn nieleżących po stronie Klienta, Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;
b) siły wyższej.
2. Organizator jest zobowiązany do powiadomienia Uczestnika o odwołaniu imprezy z przyczyny wskazanej w ust. 1 pkt a w terminie :
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.
3. Klient może zrezygnować z uczestnictwa w imprezie w dowolnym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Wówczas Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez organizatora dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów rezygnacji ustalanych indywidualnie w każdym przypadku. Koszt rezygnacji obejmuje koszty poniesione przez Organizatora w związku z zawarciem przez Klienta umowy i późniejszym odstąpieniem od niej.
4. Jako rezygnację z udziału w imprezie ze strony Uczestnika, która pociąga za sobą obowiązek zwrotu przez Uczestnika kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją rozumie się także:
a) odmowę wydania paszportu, wizy, brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
b) uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne,
c) niedotrzymanie przez Klienta określonych w Umowie terminów wpłat, niedostarczenie dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy,
d) nieprzybycie lub spóźnienie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu),
e) niezgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń prowadzonych przez pilota lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanych w programie,
f) rezygnację z powodu choroby i innych przypadków losowych.
5. Organizator może przystąpić do wyliczenia poniesionych kosztów dopiero po zakończeniu imprezy turystycznej, z której Uczestnik nie skorzystał.
6. Organizator podaje informacyjnie, iż średnie koszty potrąceń – względem całkowitej ceny imprezy zawartej w umowie kształtują się następująco:
• powyżej 45 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny imprezy,
• do 45 dni przed datą wyjazdu – do 90% ceny imprezy.

§7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.
2. Jeżeli Umowa w sposób odmienny od niniejszych OWU reguluje poszczególne kwestie, stosuje się postanowienia Umowy.